Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Kalite Stratejimiz

Üniversitemizin kalite stratejisi, “amaca uygunluk” ve “uluslararası standartlara uyum” bileşenlerini içerir.  Amaç, Üniversitenin vizyon, misyon, temel politikaları ve bunların fakülte düzeyindeki eşdeğer ifadelerinde belirtilmiştir. Uluslararası standartlar Bologna Süreci ve Avrupa Standartları (ENQA - European Standards and Guidelines) ile belirlenmektedir. Temelde farklı yaklaşımlar olmasına rağmen hem amaca uygunluk hem de standartlara uyumun benimsenmesi minimum standartlara uyumun öncelikle dikkate alınması ve zaman içinde, içselleştirilen misyon ve amaçların yerine getirilmesine dönük kalite yaklaşımının yerleştirilmesi içindir. Uluslararası ortaklar ile iş birliğinin temeli olarak oluşturulan standartlara benchmarking çalışmaları neticesinde ilaveler beklenmelidir.

Üniversitenin stratejik planında belirlenmiş olan hedefler çerçevesinde performans göstergeleri izlenmekte, 2018-2023 dönemi için yeni hedefler belirlenmekte ve bu çalışmalar Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmektedir. Dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.

Üniversitemiz kalite stratejisi;

 1. Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi
 2. İç ve dış değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren değerlendirme raporlarının hazırlanması
 3. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kalite yönetim sistemi faaliyetlerine girmesi için özendirilmesi ve bu çalışmalara destek olunması
 4. Kalite temsilcileri ile işbirliği içinde çalışılması ve çalışmalara gerekli desteğin sağlanması
 5. Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı ve benzeri faaliyetlerin planlanması
 6. Mevcut performans ölçüt ve değerlendirmelerinin doğru yapılması
 7. Üniversitenin kısa ve uzun vadeli hedeflerinin doğru belirlenmesi ve denetlenmesi
 8. Kalite arızasına karşı doğabilecek risklerin hafifletilmesi
 9. Akademik ve idari birimlerin, nitel ve nicel verilerinin güçlendirilerek somut verilerin elde edilmesi
 10. Üniversitenin teknik altyapısının geliştirilmesi
 11. Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğinin artırılması
 12. Bölümlerin / Programların tanınırlığının nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi ve gelişmeler hakkında somut verilerin elde edilmesi
 13. Kalite yönetimi uygulamalarında stratejik planda öngörülen kalite hedeflerine ulaşma düzeyinin düzenli olarak ölçülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
 14. Kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasına, katılımcılığa, Üniversite kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye ve kaliteli hizmet sunmaya dayanan bir kurum kültürünün oluşturulması
 15. Üniversitenin tüm idari ve akademik süreçlerinde performans standartlarının tespit edilmesiyle ölçümlerin yapılması, iyileştirme çabalarının kurumsallaştırılması ve ilgililerin bu süreçlerde sorumluluk alması
 16. Üniversitenin tüm birimlerindeki çalışanlara, kurum aidiyeti ve iş tatmini kazandırabilecek koşulların oluşturulması