Duyurular

Yükseköğretime Giriş Dersi Kasım Ayı Etkinlik Linkleri (Kemal Gözükara Yerleşkesi)


Yükseköğretime Giriş Dersi Kasım Ayı Etkinlik Linkleri

 

KASIM AYI ETKİNLİK LİSTESİ (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) 

 1. Öğrenci Dekanlığı Etkinliği- Dr. Öğr. Üy. İnci Tarı- 12 Kasım-15:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZjODcxYWUtNjQ4OS00YmJkLWFmOWUtZjU4OWM4N2EyZjY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22a34f62af-c4f1-4020-b208-7c9f36b8703b%22%7d

 

 1. Özgüven – Sema Şahin- Seminer-Arel PDR 18 Kasım  15:00
   
 2. Öğrenci olarak Sorumluluk ve Haklarım- Dr. Öğr. Üy. İnci Tarı- 20 Kasım-14:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQxOWZhM2UtNjYwOC00ZmRiLTg2NzctYTc4YTczZGJiZGVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22a34f62af-c4f1-4020-b208-7c9f36b8703b%22%7d

 

 1. ArelKam Faaliyetleri – Sevgi Sönger- Arel Kam- 19 Kasım -10:30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFlNTI5N2UtMDU5Zi00MmVmLTk1OWItYjIyYmExNjA3MTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22a34f62af-c4f1-4020-b208-7c9f36b8703b%22%7d

 

 1. Arelkam Staj Süreçleri –Fatih Çetin-Arel Kam- 19 Kasım -11:30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDAwZjg4ZWEtMGEzOC00NzhiLTgyYzEtNzE1NGJiNjU3YjQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22a34f62af-c4f1-4020-b208-7c9f36b8703b%22%7d

 

 1. E-posta Yazma – Büşra Babaoğlu- Arel Kam 19 Kasım -13:30 
 2.  

 

 1. Zaman Yönetimi –Özge Şenöz-Girişimcilik ve Liderlik Ofisi -27 Kasım-14:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNiODFlN2EtY2U2OC00N2U4LWExNzUtNmU5ZGJjMWE2M2Y3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22a34f62af-c4f1-4020-b208-7c9f36b8703b%22%7d

 

 1. Öğrenci Kulüpleri Etkinliği - Girişimcilik ve Liderlik Ofisi -30 Kasım-14:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ5NWU0YzQtMWNhYS00YTQ4LWIyYWQtOTQwN2ZiZTE2NGVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22a34f62af-c4f1-4020-b208-7c9f36b8703b%22%7d

 

KASIM AYI ETKİNLİK LİSTESİ (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

 1. Online Eğitim ve Yükseköğretim - Dr. Öğr. Üy. Kenan Duman-5 Kasım-11:00

(5 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi.)

 1. ArelKam Faaliyetleri - Sevgi Sönger - ArelKam 12 Kasım -10:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTgxYzc0MmItYTQ1Yi00ODg3LTkxMDMtMTZhZWI2N2VmNmZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22aa3e5922-5d24-49bd-9dd1-77ea132c2b07%22%7d

 1. ArelKam Staj Süreçleri - Fatih Çetin - ArelKam 12 Kasım - 11:30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY2MDNjNzAtY2MyZi00NTQwLWFlMjQtODI5YTk1YmJlNTc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22aa3e5922-5d24-49bd-9dd1-77ea132c2b07%22%7d

 1. E-posta Yazma - Büşra Babaoğlu - ArelKam 12 Kasım - 13:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDgzOWFiMjItOWY4ZC00MDAyLWJiNDktMTRkODU4NTY1NWUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22aa3e5922-5d24-49bd-9dd1-77ea132c2b07%22%7d

 1. Öğrenci Dekanlığı Etkinliği - Dr. Öğr. Üy. İnci Tarı - 13 Kasım-15:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFlNzc1NzYtMjFiMC00YTI2LWIwNTMtZjA1Njc4MjQ3ODEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22aa3e5922-5d24-49bd-9dd1-77ea132c2b07%22%7d

 1. Özgüven - Sema Şahin – Seminer - Arel PDR 17 Kasım - 15:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWY5YjkzYmEtMGNiYi00ZGMxLWE4MTAtMzYzMTBiYzI0ZTRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22aa3e5922-5d24-49bd-9dd1-77ea132c2b07%22%7d

 1. Öğrenci Olarak Sorumluluk ve Haklarım - Öğrenci Dekanlığı - Dr. Öğr. Üyesi İnci Tarı - 19 Kasım - 14:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk1ZmI1YTgtOGZmNS00ODUxLTg2ZjgtOTRmYjc2NzNlNjJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22aa3e5922-5d24-49bd-9dd1-77ea132c2b07%22%7d

 

 1. Zaman Yönetimi - Özge Şenöz - Girişimcilik ve Liderlik Ofisi - 25 Kasım - 14:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmExN2ZiY2MtNTFmOS00NmY4LTk5YTUtZGI5OTI5MDhjZmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22aa3e5922-5d24-49bd-9dd1-77ea132c2b07%22%7d

 1. Öğrenci Kulüpleri Etkinliği - Girişimcilik ve Liderlik Ofisi - 27 Kasım - 14:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJlZTAwOGUtOWM1Mi00ZjAyLWFiYzAtMWQ4YThlOGIxMzlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22aa3e5922-5d24-49bd-9dd1-77ea132c2b07%22%7d

 

YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ DERSİ

KASIM AYI ETKİNLİK LİSTESİ (Fen Edebiyat Fakültesi) 

 1. Online Eğitim ve Yükseköğretim-Dr. Öğr. Üy. Kenan Duman-3 Kasım-13:00 
 2. Öğrenci Dekanlığı Etkinliği- Dr. Öğr. Üy. İnci Tarı- 12 Kasım-13:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEwYmY4ZDMtOGNjYi00MDY1LWE2MTItYWZmNTg5Yzc0NzRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%224e7e65a3-a1de-47e8-b64e-d7cfb6296c45%22%7d

 

 1. Özgüven – Sema Şahin- Seminer-Arel PDR 18 Kasım  13:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzlhNmIyZDctOWU3NC00MWVhLWJhYzQtMmMwMjc2NTIwYWU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22864d6ec6-bc4e-4f9f-8980-762648fd213b%22%7d

 

 1. Öğrenci olarak Sorumluluk ve Haklarım- Dr. Öğr. Üy. İnci Tarı- 20 Kasım-11:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgxZWZmNGQtNmNhMS00MzYwLWFhOWMtYTUzMWQxOGMwODdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%224e7e65a3-a1de-47e8-b64e-d7cfb6296c45%22%7d

 

 1. ArelKam Faaliyetleri – Sevgi Sönger- Arel Kam- 26 Kasım -10:30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ZmODNkOGItNDY2Ni00MDk0LWFlZmItNWNhOTBlZDBiNTdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22864d6ec6-bc4e-4f9f-8980-762648fd213b%22%7d

 

 1. Arelkam Staj Süreçleri –Fatih Çetin-Arel Kam- 26 Kasım -11:30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDU2MDllNDYtYjBiZi00MjYwLTg4ZjYtNjQzYmYzM2E2NGUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%224e7e65a3-a1de-47e8-b64e-d7cfb6296c45%22%7d

 

 1. E-posta Yazma – Büşra Babaoğlu- Arel Kam 26 Kasım -13:30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWRkMDU1NjktNjE1MC00N2M4LWJkMDEtNDJkMzExM2I3MmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22864d6ec6-bc4e-4f9f-8980-762648fd213b%22%7d

 

 1. Zaman Yönetimi –Özge Şenöz-Girişimcilik ve Liderlik Ofisi -27 Kasım-11:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTI4Yjc1NjUtYTkyNC00YzRjLWJjNmMtNTIzZGM3MTQ2ZDgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%224e7e65a3-a1de-47e8-b64e-d7cfb6296c45%22%7d

 

 1. Öğrenci Kulüpleri Etkinliği - Girişimcilik ve Liderlik Ofisi -30 Kasım-13:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFhOGYwNjItN2NiMy00M2NkLTkwYWEtZmMyN2U3YTEyOTBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22864d6ec6-bc4e-4f9f-8980-762648fd213b%22%7d

 

YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ DERSİ KASIM AYI ETKİNLİK TAKVİMİ 

KASIM AYI ETKİNLİK LİSTESİ (İletişim Fakültesi-Güzel Sanatlar Fakültesi) 

 

5. Öğrenci Dekanlığı Etkinliği- Dr. Öğr. Üy. İnci Tarı- 13 Kasım-13:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjk3YzA1N2QtM2MwZi00OGQ0LTkxMmUtMDM0N2ZhMzMzNDBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22c7f373c0-deda-438d-b6e8-b969bc0144e0%22%7d 

6. Özgüven-Sema Şahin-Seminer- Arel PDR 17 Kasım -14:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkzYjY2ZWMtYWQ3ZC00ODQyLTlmMzYtZTJmMDAwZTMyZDE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22c7f373c0-deda-438d-b6e8-b969bc0144e0%22%7d 

 

7. Öğrenci olarak Sorumluluk ve Haklarım- Dr. Öğr. Üy. İnci Tarı -Öğrenci Dekanlığı 19 Kasım 11:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzYyYzdiYTItMzkzYS00ZmFiLTk0ODUtMThiMWYxNDlkN2Ji%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22c7f373c0-deda-438d-b6e8-b969bc0144e0%22%7d 

8. Zaman Yönetimi -Özge Şenöz -Girişimcilik ve Liderlik Ofisi -25 Kasım -11:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZiMzg2NzgtOGNjMy00YTIzLWJlYTEtNDM3MDczNzUzNGQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22c7f373c0-deda-438d-b6e8-b969bc0144e0%22%7d 

9. Öğrenci Kulüpleri Etkinliği -Girişimcilik ve Liderlik Ofisi -27 Kasım-15:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU0YmJhYTktZjc0NS00NmY1LWFkNDctZTE2OTdkMDRkMDI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225be0136e-1626-4e08-8d17-9a3c11dc1897%22%2c%22Oid%22%3a%22c7f373c0-deda-438d-b6e8-b969bc0144e0%22%7d 

 

 

Duyurular