Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Sosyoloji; toplumsal olguları tüm yönleriyle analiz eden ve toplumsal sorunlara çözüm önerileri üretmeyi amaçlayan bir bilimdir. Bugün büyük ölçüde kentleşen, endüstrileşen ve küresel dinamiklere sahip bir ülke olarak Türkiye’de gelişen endüstrilerin, tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi, toplumsal beklentilerin ölçülmesi, çalışanlar arası ilişkilerin iyileştirilmesi ve benzeri talepleri artmış, bu durum sosyolojiyi giderek kendisine daha çok ihtiyaç duyulan işlevsel bir bilim haline getirmiştir.

Bölüm Amaçları:

  • Başta İstanbul olmak üzere özellikle büyük kentlerde giderek arttığı görülen sosyolog ihtiyacını karşılamak,
  • Toplumsal konulara bilimsel bilgiyle yaklaşabilen, sorun çözme yetenekleri gelişmiş, entelektüel birikimi yüksek, araştırma yapma becerisi kazanmış,
  • Psikoloji başta olmak üzere diğer bilim ve disiplinlerle koordineli çalışan öğrenciler yetiştirmektir.

Kurulan Toplum Çalışmaları Merkezi’nde öğrenciler, öğrendikleri teorik bilgilerin pratik uygulamalarını yapma fırsatı bulmaktadır.

Bölümümüzdeki dersler iki aşamalı olarak planlanmıştır.

Birinci aşamanın hedefi, sosyolojinin temel konu ve kavramlarını öğretmek, sosyolojik düşünme yeteneğini geliştirmek, farklı kuramsal perspektiflerden bakabilmeyi sağlamak, diğer sosyal bilimlerle ilişki kurabilecek temel bilgileri kazandırmak, öğrencileri nicel ve nitel yöntemlerle araştırma yapabilir düzeye getirmektir.

İkinci aşama ise; ilgi duyulan alanda daha kapsamlı bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, yeterli sayıda seçmeli ders grubu açılarak, sosyolojinin alt dallarını oluşturan farklı alanlarda öğrenciler uzmanlaşmaya yönlendirilmektedir.

Sosyoloji Bölümü, öğrencilerine yandal ve çift anadal programları ile ilgili diğer bölümlerden sertifika ve diploma alma fırsatları da sunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunlarını, entelektüel donanımı yüksek, mesleki bilgi ve becerileri yeterli “Sosyolog”lar olarak mezun etmeyi hedeflemektedir.

Çalışma Alanları

Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, endüstriyel üretim, tüketim alışkanlıkları, medya, aile, cinsiyet, kimlik, etnisite, suç, kentleşme, siyaset ve din gibi çeşitli alanlarda bilgi ve görüşleri için aranılan kişilerdir. Mezunlar, çeşitli sanayi kuruluşları, vakıflar, dernekler, sivil örgütler, araştırma şirketleri, basın ve medya kuruluşları, reklamcılık ve eğitim kurumlarında, “Sosyolog” ünvanı ile iş imkânları bulmaktadırlar.