İstanbul Arel Üniversitesi

Kalite Politikamız

a) Kalite Politikamız

İstanbul Arel Üniversitesi, tüm stratejik, yönetsel ve eylemsel süreçlerini 3 temel prensip üzerine kurmuştur:

 1. Uluslararası standartlara uygun ve öğrenci merkezli eğitim-öğretim sunmak
 2. Ürüne dönüştürülebilen nitelikli araştırma geliştirme faaliyetleri yürüterek bilimsel gelişmelere öncü olmak
 3. Toplumsal ihtiyaçlara çözüm oluşturan hizmet faaliyetleri gerçekleştirmek

Bu prensipler doğrultusunda, üniversitemizin kalite politikası:

 1. Kalite güvence sistemini tüm akademik ve idari birimlerde yürüterek izlemek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ile geliştirmek,
 2. Eğitim-öğretim, Ar-Ge, topluma hizmet faaliyetleriyle uluslararası kalite standartlarında tanınırlığı olan bir üniversite olmak,
 3. Üniversitenin tüm birimlerinde, sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yürüterek kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını güvence altına almaktır.


b) Eğitim ve Öğretim Politikamız

İstanbul Arel Üniversitesi; mezunlarının uluslararası arenada yer edinebilmesi için, uluslararası standartlarda bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, sosyal farkındalık ve sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirmeyi eğitim öğretim politikası olarak benimsemiştir:

 1. İç ve dış paydaşların katkılarıyla şekillenen modern, teknolojik eğitim programları oluşturmak ve bu programların sürekli iyileştirme faaliyetleri ile güncellenmesini sağlamak,
 2. Disiplinler arası yaklaşımla birlikte öğrencilerin, sorgulayarak, eleştirerek ve araştırarak öğrenmesinin teşvik edildiği ve desteklendiği bir eğitim-öğretim süreci oluşturmak,
 3. Lisans ve lisansüstü programlar aracılığıyla uluslararası öğrenci sayısı ve kültürler arası çeşitliliği artırmak.
 4. Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler için engelsiz ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları sunmak,
 5. Öğrencilerin gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri desteklemektir.

c) Araştırma ve Geliştirme Politikamız

İstanbul Arel Üniversitesinin araştırma geliştirme politikası, araştırma-geliştirme faaliyetlerini ulusal kalkınma planları çerçevesinde, küresel dünyada ülkemizin rekabet gücüne katkı yapma prensibine dayanarak belirlenmiştir:

 1. Değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek,
 2. Yeni bilgi ve teknoloji üretimi için modern teknoloji imkânlarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve teşvik etmek,
 3. Araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi için imkânlar yaratmak,
 4. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini periyodik olarak verilere dayalı olarak ölçmek, değerlendirmek, sonuçlarını yayımlamak ve bu bulgularla, kurumun araştırma-geliştirme süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 5. Araştırma faaliyetleri sonucu üretilen bilgileri akademik programlar aracılığı ile öğrencilerle paylaşarak fark yaratan mezunlar yetiştirmek ve araştırma faaliyetlerinde öğrencilerin görev almasını sağlamak suretiyle yeni araştırmacı yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
 6. Girişimciliği destekleyerek bilginin ve yenilikçi fikirlerin ekonomik faydaya dönüşümünü sağlamaktır.

d) Yönetim Sistemi Politikamız

İstanbul Arel Üniversitesi, stratejik hedefimize ulaşmayı güvence altına alan yenilikçi yönetsel ve idari yapılanmayı sağlamak üzere bir yönetim sistemi politikası izlemektedir:

 1. İdari ve akademik süreçleri etkin ve hızlı yürütmek,
 2. Mevcut yasal ve uluslararası tüm kural ve yönetmeliklere uyarak etik, şeffaf, hesap verebilir olmak,
 3. Bilgi güvenliğini sağlamak üzere ulusal ve uluslararası kalite standartlarını uygulamak ve takip etmek,
 4. İdari ve akademik süreçlerin sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere kayıt ve arşiv sistemini uygulamak ve etkin bilgi yönetimini sağlamak,
 5. İdari ve akademik kadronun görevlerine uyum ve yetkinliğinin geliştirilmesi için, yapıcı ve destekleyici liderlik anlayışının yönetim kadrosunda sürdürülmesini sağlamaktır.

e) Hesap Verebilirlik Politikası

 

 1. Görevlerimizi ifa ederken kamu hizmeti bilinci ile yasal yükümlülüklerimize ve mevzuata uygun hareket etmek.
 2. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerimizi kamuoyu ile paylaşarak ilgili tüm raporları zamanında ve doğru olarak yayımlamak.
 3. Üniversitemizin stratejik planında yer alan stratejik amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirerek gerekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını yürütmek ve bunların sonuçlarını paydaşlar ile paylaşmak.
 4. Hesap verme sorumluluğu ve bilinciyle kurum içi ve dışı tüm uygulama, süreç ve ilişkilerde dürüst, tarafsız ve şeffaf davranarak hizmet standartlarına uygun hareket etmek.

f) Toplumsal Katkı Politikası:

İstanbul Arel Üniversitesi toplumu bilinçlendirmek ve topluma hizmet kapsamında sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer almaya önem vermektedir. Üniversitemiz Topluma Hizmet Stratejik amacı kapsamında belirlediğimiz politikalarımız;

 

 1. Yükseköğretim Kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak kendisine verilen toplumla bütünleşme ve hizmet sunma konularında destekleyici olmak.
 2. Toplumun ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan öncelikli alanlar ile ilgili proje, araştırma ve diğer akademik faaliyetleri desteklemek.
 3. Toplumsal katkı bilincinin artması amacıyla iç ve dış paydaşlara çeşitli bilgilendirmeler yapmak.
 4. Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet uygulamaları kapsamında iş birliği ve proje sayılarının artmasını desteklemek.

g) Uluslararasılaşma Politikası:

İstanbul Arel Üniversitesi, uluslararası tanınırlığa sahip bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla hareket etmektedir. Yükseköğretimde Uluslararasılaşma stratejisi kapsamında üniversitemizin uluslararasılaşma düzeyini artırmak prensibi ile belirlediğimiz politikalarımız;

 1. Üniversitenin tüm paydaşlarının (öğrenci, akademik-idari personel) uluslararası proje, faaliyet ve hareketliliklere katılımını arttırmak ve bu yönde destek olabilecek kararlar almak, bilgilendirmeler yapmak ve teşvik etmek.
 2. Uluslararasılaşma politikasının üniversitenin tüm birimlerince içselleştirilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek.
 3. Dünyanın her bölgesiyle iletişim kurmak amacıyla uluslararası anlaşmalar yapılmasını ve uluslararası ortak projeler düzenlenmesini teşvik etmek.
 4. Farklı kültürlerden öğrencileri bir araya getirerek üniversitemiz öğrencilerinin kültürlerarası etkileşimini artırmak.
 5. Uluslararası organizasyonlara katılım gösterilerek Uluslararası Platformda görünürlüğümüzü artırmak.
 6. Üniversitemizde uluslararası konferans, sempozyum vb. etkinlikler gerçekleştirerek Uluslararası Platformda görünürlüğümüzü arttırmak